ما بیوگرافی ها را برای شما می آوریم

از تمام پادشاهان وایکینگ معروف

با آبجو ما

سلام اودین،

با خودت صادق باش،

به دنبال دانش،

عاقل باش،

از مرگ نترس

و

هر لحظه را جادویی کنید